naše studio nabízí služby zaměřené na

Architektura

Naší snahou je přizpůsobit hmotové řešení stavby tradičním stavebním typům v daném místě stavby a vnější architekturu pojmout spíše soudobě. To znamená, že neusilujeme za každou cenu o novotvar, spíše se chceme přimknout k tradičním tvarům a tradičnímu měřítku staveb a za použití soudobých architektonických tvarosloví vtisknout stavbě soudobý - moderní - vzhled.

Architektura
Urbanistické celky

Urbanistické celky

Vytváříme venkovní prostor s ohledem na využití území, respektujeme „genius loci“ a snažíme se o zachování lidského měřítka navrhovaných venkovních prostor a zástavby. Veřejnou zeleň považujeme za velice podstatnou součást tvorby veřejného prostoru. Příkladem jsou nám Mariánské Lázně, město ve kterém žijeme, a které lze charakterizovat díky svým lázeňským parkům a lesoparkům jako „les ve městě - město v lese“.

Zelená architektura

Našemu vnímání jsou blízké stavby s využitím prvků tzv. zelené architektury, ke které patří stavby s užitím zelených fasád nebo zelených střech. Vnímáme to jako cestu, kterou je vhodné následovat.

Zelená architektura